Adatkezelési Tájékoztató

Wooww Holding Kft. a továbbiakban: Üzemeltető) az általa működtetett  www.woowwhomes.hu internetes oldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető hirdetési adatbázis és kereső használatakor valamint ajánlatkéréskor létrejövő adatkezelés folyamatainak átláthatósága valamint  a személyes adatokra vonatkozóan az adatkezelés jogszerűsége és az érintettek jogainak biztosítása, az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót teszi közzé.

SZEMÉLYES ADATNAK NEM MINŐSÜLŐ ADATOK

Üzemeltető a személyes adatnak nem minősülő adatokat szükség esetén az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK

Üzemeltető a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Üzemeltető mint adatkezelő adatai:

Wooww Holding Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 09 210056
Adatkezelő székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
Adatkezelő elektronikus címe: hello@woowwhomes.hu
Adatkezelő képviselője: Kollár István Antal ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: nincs

A honlapon valamint egyéb elektronikus úton történő kommunikáció

Üzemeltető a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton valamint a www.woowwhomes.hu weboldalon található felhasználói fiókon keresztül tartja ügyfeleivel. Ön felveheti velünk a  kapcsolatot weboldalon található üzenetküldés menüponton keresztül vagy e-mail üzenetet küldhet a részünkre valamint social media csatornáinkon keresztül is kapcsolatba léphet, melyek a következők: Messenger, Facebook, LinkedIn, Instagram. Amennyiben messengeren keresztül keres meg bennünket, a program rögzíti Facebook profilja URL címét is. Üzemeltetővel kapcsolatba kerülhet

Az Önnel történő elektronikus kommunikáció során személyes adatait a jelen pont szerint kezeljük.

Adatkezelés célja

Személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután felvette velünk a kapcsolatot, megkeresésére válaszolhassunk. A kapcsolatfelvétel általában szerződéskötést megelőzően történik, hiszen szolgáltatásaink közvetítési tevékenység nyújtására irányulnak.

Kezelt személyes adatok

Kapcsolattartási adatok:  Név, e-mail cím, telefonszám valamint minden egyéb olyan információ, mely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges, vagy szükséges.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Üzemeltető úgy tekinti, hogy a fogyasztókkal folytatott kommunikáció egy később megkötendő megállapodáshoz kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat Üzemeltető azon munkavállalói valamint partnerei jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött ajánlatkéréshez vagy üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek illetve szolgáltatásaink folyamatos biztosításán és fejlesztésén dolgoznak.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltató
Rackforest Kft.

Levelezési szolgáltató
Google G Suite

Hírlevélküldő szoftver
SalesAutopilot Kft.

Hirdetések és elemzés
Google Tag Manager: AdWords és Analytics
Facebook Pixel
LinkedIn Ads

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba,  nemzetközi szervezethez

Személyes adatait a Google Analytics és a [hírlevélküldő] használatakor továbbítjuk harmadik országba (Egyesült Államok).Ezen szolgáltatók az adatok továbbítását lehetővé tévő Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) keretrendszer alapján továbbítanak személyes adatokat az Egyesült Államokba.

 • Személyes adatok kezelésének időtartama

Személyes adatait kizárólag a honlap használatához  kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás Üzemeltető vagy a finanszírozó partner és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során nem történik.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes (kapcsolattartási) adatok kezelése a gépjármű finanszírozás ügyintézéséhez elengedhetetlen.

Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Mindennapi működésünk során üzleti kapcsolatba kerülünk más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági Üzemeltetővel a honlap használatával összefüggésben és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok

Név (keresztnév, vezetéknév), e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően, Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Ahhoz hogy partnereinken keresztül finanszírozási ajánlatokat nyújthassunk Önnek  a kiválasztott gépjárművel kapcsolatban, a szerződés létrejöttéhez szükséges a kapcsolattartás. Hogy a szerződéskötési folyamat minél hatékonyabb legyen, közvetlen kapcsolattartásra van szükség.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön bocsátotta rendelkezésünkre.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói valamint szerződött partnerei részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Finanszírozó partnerek:

 • Cartis
 • MKB Euró lízing
 • Budapest Bank
 • Brill Lízing
 • GV Hitelközpont
 • Újszászi Zoltán ev.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Üzemeltető az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Üzemeltető törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelés során nem történik.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése szükséges a felhasználó-érdeklődő és partner közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos tudnia azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉSI JOG

Kérelmére a későbbiekben bármikor tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG

Bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint jogainak érvényesülését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. e) a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Törlési kérelmét nem teljesítjük, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) Már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 1. a) az Ön hozzájárulásával,
 2. b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből kezelhetjük.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogalapja jogos érdekünk, ahogy jelen esetben, úgy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogos érdekeink a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerülnek részletezésre.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük meg.

JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Ön a fenti jogait az hello@woowwhomes.hu címre megküldött elektronikus levelében, székhelyünkre (2615 Csővár, Madách utca 1.) eljuttatott postai levélben, illetve székhelyünkön személyesen tudja gyakorolni. Kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdjük. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően  panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében velünk szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Üzemeltető, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per  választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy székhelyünk szerinti törvényszék (Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Üzemeltetővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Üzemeltető korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezés: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:  +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838 / +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu